Cryptocurrency Dogecoin ข่าวสาร ข่าวสาร Altcoins

เศรษฐี Dogecoin กล่าวว่าเขาจะ ‘All in’ ใน Cardano— รั้นทั้ง DOGE และ ADA

เศรษฐี dogecoin ที่ลงทุนเงินออมทั้งหมดของเขาในสกุลเงินดิจิทัล meme เมื่อต้นปีนี้กล่าวว่าตอนนี้เขากำลัง “เต็มที่” กับ cardano เรียกมันว่า “ทางออกที่ดีที่สุดถัดไป” เขารั้นทั้ง

Read more