Private Airline Surf Air Accepts Bitcoin and Ethereum
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

สายการบินเอกชน Surf Air ยอมรับ Bitcoin และ Ethereum

 “Surf Air” ของสายการบิน “all-you-fly-fly” สายการบินในภูมิภาค ได้เริ่มยอมรับ Bitcoin และ Ethereum ในรูปแบบการชำระเงินสำหรับสมาชิกรายเดือน

Read more
US Senate Moves to Criminalize Non-Disclosure
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา กำลังขับเคลื่อนบทลงโทษผู้ไม่แสดงความเป็นเจ้าของ Cryptocurrency

คณะกรรมการตุลาการวุฒิสมาชิกสหรัฐ กำลังรับมือกับร่างพระราชบัญญัติ S.1241  มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดความผิดอาญา  โดยมีเจตนาในการปกปิดความเป็นเจ้าของ หรือการควบคุมบัญชีทางการเงิน  นอกจากนี้ร่างพระราชบัญญัติ จะแก้ไขคำจำกัดความของ “บัญชีการเงิน” และ “สถาบันการเงิน” เพื่อรวมถึงสกุลเงินดิจิทัล

Read more
“Big Four” Now Accepts Bitcoin Payments
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

“Big Four”บริษัทบัญชี PwC รับชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว

PricewaterhouseCoopers (PwC) สำนักงานตรวจสอบบัญชีและสำนักงานบัญชีในฮ่องกง  เริ่มรับ Bitcoin เป็นการชำระค่าบริการอย่างมืออาชีพ  บริษัท แจ้งว่า การชำระเงินด้วย Bitcoin ครั้งแรก  เกิดจากยอมรับ

Read more