“Big Four” Now Accepts Bitcoin Payments
ข่าวสาร ข่าวสาร Bitcoin

“Big Four”บริษัทบัญชี PwC รับชำระเงินด้วย Bitcoin แล้ว

PricewaterhouseCoopers (PwC) สำนักงานตรวจสอบบัญชีและสำนักงานบัญชีในฮ่องกง  เริ่มรับ Bitcoin เป็นการชำระค่าบริการอย่างมืออาชีพ  บริษัท แจ้งว่า การชำระเงินด้วย Bitcoin ครั้งแรก  เกิดจากยอมรับ

Read more