ข่าวสาร เศรษฐกิจโลก

ประเมินไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน อันดับที่ 27 ของโลก จากสมรรถนะทางเศรษฐกิจแลประสิทธิภาพของภาครัฐ

สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือไอเอ็มดี ประเมินไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน อันดับที่ 27 ของโลก ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับ จากสมรรถนะทางเศรษฐกิจแลประสิทธิภาพของภาครัฐ

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันการจัดการนานาชาติ หรือไอเอ็มดี ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จำนวน 63 ประเทศ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดจำนวน 346 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 4 กลุ่มปัจจัย คือ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปี 2560 ไทยอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งดีขึ้น 1 อันดับและปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปีนี้เพราะตัวชี้วัดปัจจัยด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของภาครัฐสะท้อนตัวเลขสถิติดีขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็นผู้บริหารภาคธุรกิจที่ชี้ให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยในระดับมหภาคปรับตัวดีขึ้น มีเสถียรภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งกฎระเบียบและกฎหมายยังเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าไทยยังต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการลงทุนระหว่างประเทศ การเข้าถึงสินเชื่อโดยรวมและโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้ในปีนี้ ไอเอ็มดี ยังเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ 4 รายการ ที่สะท้อนความสามารถในการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคธุรกิจไทยที่ยังต้องเร่งปรับตัว ซึ่ง สศช. เสนอแนวทางการแข่งขัน โดยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างทักษะระดับสูงให้แก่แรงงาน ใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทั่วถึงและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

จากแหล่งข่าว : thainews


ชอบ ไลค์ แชร์ แบ่งปัน เป็นกำลังใจให้หน้ากากมังคุด